logo NEXLER dysperbit

REGULAMIN KONKURSU

„Nexler Bitflex – pokaż, że wiesz!”

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu Nexler Bitflex – pokaż, że wiesz!”  (dalej: „Konkurs”) jest Izohan sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Łużycka 2,  81–963 Gdynia ), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy KRS 0000063616 , numer NIP 586−20−73−821 (dalej: „Organizator”).

1.2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Konkurs trwa od dnia 21.02.2022 r. do dnia 04.03.3022 r. (dalej: „Okres Konkursu”), zaś w zakresie wysyłki nagród trwa od dnia 07.03.3022 r. do 11.03.3022 r.

1.4 Organizator jest przyrzekającym nagrodę, o której mowa § 3 ust. 3.1 Regulaminu w myśl art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego.

1.5. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród (§ 3 ust. 3.1 Regulaminu) jest Organizator. 1.6.. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony internetowej będącej własnością Organizatora znajdującą się pod nazwą: www.nexler-bitflex.eu (zwana dalej „Strona konkursowa”).

1.7. Regulamin określa warunki Konkursu organizowanego zgodnie z art. 921 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1.8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.).

1.9. Udział w Konkursach jest dobrowolny i bezpłatny.

1.10. Przed zgłoszeniem się do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, zaś dokonanie Zgłoszenia Konkursowego (o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu) będzie równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

 

2 Uczestnicy Konkursu

2. 1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być partnerzy handlowi Izohan sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni tj. właściciele i pracownicy hurtowni i składów budowlanych oraz firm deweloperskich, którzy w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz którzy zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego wskazanego w § 3 Regulaminu poprzez:

a) Wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się na stronie www.nexler-bitflex.eu  („Strona Konkursu”).

b) Uzupełnienie danych kontaktowych, a w szczególności danych pozwalających na wysyłkę/dostarczenie Nagród (imię, nazwisko, ew. nazwa przedsiębiorcy, adres) oraz kontakt w związku z Konkursem (nr telefonu oraz adres e-mail).

c) Zaznaczenia w Zgłoszeniu niezbędnych zgód marketingowych.

Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu (zwane dalej jako: „Zgłoszenie konkursowe”).

2.2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

2.4. Zgłoszenia konkursowego dokonuje Uczestnik lub osoba uprawniona (zgodnie z CEiDG lub KRS) do reprezentacji Uczestnika. W przypadku, gdy za Uczestnika Zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, do Zgłoszenia załączone powinno być pełnomocnictwo, wskazujące na umocowanie pełnomocnika.

2.5. Po dokonaniu Zgłoszenia, Organizator zweryfikuje Zgłoszenie pod kątem kompletności i poprawności danych i spełniania przez Uczestnika warunków opisanych w punkcie 2.1.niniejszego Regulaminu.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Nagrody, jeśli nie zostały spełnione warunki wymienione w 2.1. lub 2.2 lub 2.3.powyżej.

 

3 Rywalizacja Konkursowa

 

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik udzieli odpowiedzi na pytanie znajdujące się na Stronie konkursowej (zwane dalej jako: „Zadanie konkursowe”).

3.2. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 07.03.2020

3.3. O wyniku Konkursu, tj. o wyborze pierwszych 10 poprawnych odpowiedzi, decyduje poprawność udzielonej odpowiedzi oraz czas przesłania Zgłoszenia Konkursowego

3.4. Dokonując ustalenia zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia konkursowe dokonane w regulaminowym czasie trwania Konkursu określonym w § 1 punkt 3 Regulaminu.

4. Nagrody

4.1. Organizator przewiduje dziesięć nagród w Konkursie dla pierwszych 10 uczestników, którzy udziela poprawnych odpowiedzi (dalej: „Zwycięzcy” lub pojedynczo „Zwycięzca”) w postaci: czapki zimowej, kubka oraz termosu o łącznej wartości 50 zł, zwana jest dalej „Nagrodą”.

4.2. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) wartość Nagród przyznanych Zwycięscy korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Publikacja wyników i wydawanie nagród

5.1. Po zakończeniu Konkursu, w terminie do dnia 09.03.2020r. skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą poczty elektronicznej i poinformuje o wygranej oraz o formie przekazania Nagrody.

5.2. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody.

5.3. Nagroda przyznana Zwycięzcy Konkursu pozostaje własnością Organizatora do chwili jej odbioru przez danego Zwycięzcę.

5.4. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

5.5. Organizator nie odpowiada za problemy z dostarczeniem Nagród wynikające z błędnych danych kontaktowych podanych w Zgłoszeniu oraz za niedostarczenie Nagród z przyczyn siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację – email lub inny korespondencyjny, pozwalający Organizatorowi na udzielenie odpowiedzi, jak również opis i powód reklamacji.

6.2. Reklamacje mogą być składane:
(a) w przypadku reklamacji pisemnych: Izohan sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Łużycka 2,  81–963 Gdynia
(b) w przypadku reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną:
marketing@izohan.eu

6.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub innej określonej przez obowiązujące przepisy prawa.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

7.1. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. „RODO”. Organizator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia wymaganej przepisami prawa ochrony danych osobowych Uczestników.

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Izohan sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Łużycka 2,  81–963 Gdynia ), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy KRS 0000063616 , numer NIP 586−20−73−821

7.3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: e-mail iod@izohan.eu lub Izohan sp. z o.o.   ul. Łużycka 2,  81–963 Gdynia,

7.4. U Organizatora jest zatrudniony Inspektor ochrony danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres email: iod@izohan.eu

7.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, wydaniem przyznanej Nagrody, rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji i skarg, a także w przypadku Zwycięzcy - dla celów archiwizacyjnych i związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.6. Będą przetwarzane dane osobowe Uczestników w postaci:

(a) imienia, nazwiska, adresu email lub innego korespondencyjnego – udział w Konkursie,
(b) imienia, nazwiska, adresu email lub innego korespondencyjnego – w przypadku, gdy Uczestnik zgłosi reklamację,
(c) imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, nr telefonu lub adresu email - w przypadku Zwycięzcy, gdy będzie to konieczne w związku z wydaniem Nagrody.

7.7. Dane osobowe osób Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie:

(a) art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w zakresie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursów oraz zapewnieniem najwyższej jakości organizacji Konkursu, w tym działań dotyczących zgłoszonych reklamacji,

(b) art. 6 ust.1 lit. c) RODO – w zakresie danych dotyczących Zwycięzców Konkursów gdy - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, tj. zapewnienia zgodności działania z przepisami prawnymi, w tym dokumentowania realizacji usług dla celów podatkowych, dochowania standardów rachunkowych i księgowych,

(c) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie realizacji zawartej umowy w przypadku akceptacji Regulaminu,

(d) art. 6 ust.1 lit. a) RODO - w zakresie publikowania danych Zwycięzców na Stronie Konkursowej.

7.8. Dostęp do danych osobowych Uczestników zyskają operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, a także organy podatkowe w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania Nagrody.

7.9. Zwycięzca Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opublikowania jego danych jako zwycięscy na Stronie Konkursowej. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

7.10. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: iod@izohan.eu

7.11.Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

7.12.Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzcy oraz przyznanie Nagrody.

7.13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

7.14.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w trakcie trwania Konkursu. Dane Zwycięzcy przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 

8 Postanowienia końcowe

 8.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stronie Promocji oraz w siedzibie Organizatora.

8.2. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

8.3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a)zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie  uczestnika do konkursu domniemywa się, iż Uczestnik zaakceptował jego treść.

b)prawidłowe uzupełnienie ankiety konkursowej na stronie www.nexler-bitflex.eu , wyrażenie wszystkich  niezbędnych zgód zawartych w formularzu. Zgłoszenia, które nie spełnią warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, nie zostaną zarejestrowane.

8.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym przedmiocie jest ostateczna i wiążąca, bez prawa odwołania się na zasadach objętych niniejszym Regulaminem.

8.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.penetratorg7.pl   pod adresem www.nexler-bitflex.eu/regulamin.pdf

8.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz do przerwania lub odwołania Konkursu.

mail NEXLER dysperbit
telefon NEXLER dysperbit
youtube NEXLER dysperbit
facebook NEXLER dysperbit

Polityka prywatności | © NEXLER 2024